เรื่องของblog

blog
ความหมายของblog
blog หมายถึง การบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาของ blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัว หรือเป็นบทความเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องการเมือง เรื่องกล้องถ่ายรูป เรื่องกีฬา เรื่องธุรกิจ เป็นต้น โดยจุดเด่นที่ทำให้บล็อกเป็นที่นิยมก็คือ ผู้เขียนบล็อก จะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ใส่ลงไปในบทความนั้น ๆ โดยบล็อกบางแห่ง จะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่านสูงมาก แต่ในขณะเดียวกัน บางบล็อกก็จะเขียนขึ้นมาเพื่อให้อ่านกันในกลุ่ม

ประเภทของblog
ได้แก่
1.Personal Blog หมายความว่าการเขียน Blog แบบ เล่าเหตุการณ์โดยส่วนตัว บอกถึงความเข้าใจพิจารณา หรือเรื่องในชีวิตประจำวันที่ได้ประสบของคนนั้นๆ เล่าเรื่องราวข่าวสารต่างๆ ที่ตัวเองพบปะ หรือมีความนึกคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ หรือบางครั้งเรียกรูปแบบนี้ว่า การร้อยกรองแบบ ไดอารี่ ก็ได้
2.Topical Blog หมายความว่าการเขียน Blog โดย มีจุดมุ่งหมายในการเขียนที่ชัดแจ๋ว อาจจะเกี่ยวกับสิ่งที่ผูกพันหรือมีความรอบรู้ ในเรื่องนั้นๆ อย่างเชี่ยวชาญ เช่น กีฬาบาสเกตบอล ฟุตบอล กอล์ฟ เป็นต้น หรือเกี่ยวกับเพลงที่ประทับใจ ให้ความเห็นภาพยนตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งการเขียนลักษณะนี้จะเกี่ยวโยงจากหัวข้อเป็นหลัก จะเล่าเรื่องนอกเหนือจากหัวข้อไม่มากนัก
3.Collaborative Blog หมายความว่าการเขียน Blog แบบเป็นทีม ร่วมแรงร่วมใจเขียน ช่วยกันปรับปรุง ซึ่งภายใน บล็อก อาจจะมีเหตุการณ์นาเนก ซึ่งอาจเขียนโดยผู้เขียนคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ โดยแต่ละคนจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของAccount ให้ทำการเรียบเรียงบทความหรือรับผิดชอบเฉพาะส่วนไป
4.Corporate Blog เป็นการเขียน Blog เชิง ธุรกิจ โดยบริษัทหรือองค์การต่างๆ เพื่อกระจายข่าวถึงหน่วยงานของตน หรือเป็นตัวเสริมในการนำเสนอให้ความรู้เสริมเกี่ยวกับสินค้าหรือ บริการ ตัวอย่างขององค์การ มี corporate blog เช่น HP,Yahoo และ Google เป็นต้น โดย Blog ขององค์การ ธรรมดาแล้วสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ Internal blog และ External blog
โดย Internal blog เป็นบล็อกภายในที่ถูกจัดให้มีขึ้นเพื่อบุคลากรขององค์การ และสามารถเข้าถึงได้เฉพาะข่ายงานขององค์การเท่านั้น ส่วน External blog เป็นบล็อกที่อนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นบุคลากรสามารถเข้าถึงได้ เช่น ลูกค้าองค์กร เป็นต้น
5.Specialty Blog เป็นการเขียน Blog แบบพิเศษนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ยกตัวอย่าง เช่น Blog ที่เขียนขึ้นเพื่อกระจายข่าวโครงการซึ่งจัดขึ้นในกรณีพิเศษ การป่าวประกาศรับบริจาค การประกวดแข่งขันต่างๆ เป็นต้น

คุณค่าและประโยชน์ของblog
ได้แก่
1.เป็นสื่อที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เพื่อเสนอให้ผู้คน สาธารณะได้รับรู้
2.เป็นเครื่องมือช่วยในด้ารธุรกิจ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กร การเสนอตัวอย่างสินค้า การขายสินค้า และการทำการตลาดออนไลน์ เป็นต้น
3.เป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆ ที่ถูกต้องและชัดเจน จากผู้มีความรู้เฉพาะด้านๆ นั้น เนื่องจากผู้เขียน Blog มักจะเขียนถึงเรื่องที่ตัวเองถนัด ชอบ และมีความรู้ลึกในเรื่องนั้นๆ การค้นหาข้อมูลเฉพาะด้านใน Blog ต่างๆ จึงทำให้เราค้นพบความรู้ และผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น
4.ทำให้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน เพราะข่าวสารความรู้ มาจากผู้คนมากมาย(ทั่วโลก) และมักจะเปลี่ยนแปลงได้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเสมอ
5.อื่นๆ อีกมากมาย

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: